ÖNCE SAĞLIK VE GÜVENLİK

Öksüt Madencilik A.Ş. (OMAS) tüm şirket genelinde ve işletme ömrü boyunca insana odaklanarak iş sürekliliğini sağlamak için muhtemel güvensiz durum ve davranışları ortadan kaldırarak kayıp kontrolünü hedefler . OMAS arama, inşaat, devreye alma, işletme ve işletmeyi kapama aşamaları dahil tüm çalışma aşamalarında; çalışanlarının, alt yüklenici firmaların, halkın ve çevrenin sağlık ve güvenliğini korumayı tanır. Bunu “hiçbir iş, işin güvenli yapılması için harcanacak zamandan acil değildir” anlayışı ile taahhüt eder.


Bu kapsamda ayrıca;

 • Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerdeki ilgili kanunlara ve mevzuata, genel kabul görmüş uluslararası endüstri uygulamaları ve uluslararası standartlara uyumu (SEVESO, ISO, ICMC vb…)
 • Çalışanlara ve alt yüklenicilere güvenli bir çalışma ortamı sağlamayı,
 • Gerekli sosyal ve ekonomik faktörleri dikkate alarak; çalışanlar, alt yükleniciler ve halk için potansiyel sağlık ve güvenlik risklerinin belirlenmesini, tanımlanmasını ve kontrolünü sağlamayı,
 • Sürdürülebilir değer ve büyümeyi sorumlulukla sağlayan bir ekip olarak mükemmellik kültürü kurmayı,
 • Tüm iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda sürekli bilinçlendirmeyi ve geliştirmeyi taahhüt eder.

OMAS yukarıda belirttiği taahhütlerini yerine getirmek amacıyla;

 • Görünür ve hissedilir liderlik olarak organizasyondaki tüm bireylerin katılımı ile iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemini kurmayı ve uygulamayı,
 • Ölümcül riskleri bertaraf için çalışmalardan kaynaklanabilecek sağlık ve güvenlikle ilgili tehlike ve risklerini belirlemeyi,
 • İş sağlığı ve güvenliği yönetimi çalışmalarını sürekli iyileştirmek amacıyla hedefler belirlemeyi,
 • Faaliyetlerden dolayı, çalışanları ve halkı etkileme potansiyeli olan durum ve olayları belirleyerek, sağlık ve güvenlik acil durum müdahale ve kriz yönetim planları oluşturmayı,
 • Sağlık ve güvenlik konularında proje sahasına komşu yerleşim alanlarındaki halkla yapıcı iletişimde olmayı,
 • Bu politikanın uygulanması için, düzenli denetlemeler yapmayı,
 • OMAS’a ait olan “İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası”nın alt yükleniciler ve tedarikçiler tarafından bilinmesini, sorumlu oldukları çalışma alanlarında uygulanmasını ve OMAS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’ne katkı sağlayarak sürdürülmesini sağlamayı,
 • Tüm çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği konularında görev ve sorumluluklarını açıklayan eğitimler vermeyi,
 • “İşte Güvenlik Evde Güvenlik” liderlik programı kapsamında her seviye çalışanların sorumluluklarını ve yükümlülüklerini belirlemeyi, uygulamayı ve takip etmeyi,
 • Sorumlu madenciler olarak sürekli gelişim içerisinde “ekip olarak kazanma” kültürüyle etkin sonuçlar üretmeyi,
 • Tüm çalışanların sorumlu oldukları çalışma alanlarında, iş sağlığı ve güvenliği program ve prosedürlerini uygulamalarını sağlamayı,
 • Bu politikanın uygulanması için gerekli kaynakları temin etmeyi ve yeni fırsatları değerlendirmeyi
 • Bu politikanın ilgili paydaşlara ulaşmasını sağlamayı ilke - hedef - amaç edinmiştir.


Kuruluşumuz “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik” hükümlerine tâbidir. Yönetmelik Madde 7’de belirtilen bildirim Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bildirim sistemi (BEKRA) kullanarak beyanı yapılmıştır. BEKRA bildirimi çerçevesinde kuruluşumuz “Üst Seviyeli” kuruluş olarak belirlenmiştir. Yönetmelik Madde 11 gereğince kuruluşumuz tarafından “Güvenlik Raporu” hazırlanmıştır. Bilgilendirme dokümanına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikamıza ulaşmak için buraya tıklayınız.