SOSYAL SORUMLULUK VE HALKLA İLİŞKİLER

Öksüt Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak;

 • Madencilik projelerinin sosyal ve ekonomik gelişmeyi destekleyen pozitif bir güç olduğuna,
 • Yöre halkı ile yapıcı ilişkiler kurmanın ve bu ilişkileri geliştirmenin sorumluluklarımız arasında yeraldığına,
 • Karşılıklı iletişim ve paylaşımın, yerel paydaşlarla güven ve samimiyete dayalı işbirliğini teşvik edeceğine,
 • Yerel kurumlar ve diğer paydaşlarla beraber şirket çalışmalarının olası olumsuz etkilerini en aza indirebilmek ve sürdürülebilir sosyo-ekonomik gelişmeyi desteklemek amacıyla fırsatlar yaratmanın sorumluluklarımız arasında yeraldığına,
 • Kültürel değerlere karşı hassasiyetin, saygı ve dürüstlüğün çalışmalarımızın ana prensipleri arasında yeraldığına ve herbir çalışanımızın bu bilinçle hareket etmesi gerektiğine
 • Şirket olarak, bu anlayış kapsamında yapılacak hertürlü faaliyetten sorumlu olduğumuza inanmaktayız.

Ayrıca;

 • Sosyal Yönetim Sistemi kuracağımıza ve uygulayacağımıza,
 • Karşılıklı güven ve anlayışı inşa edebilmek için yöre halkıyla şeffaf ve işbirliğine dayalı bir iletişim kuracağımıza,
 • İstikrarlı, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ve yaşama ortamı oluşturabilmek için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getireceğimize,
 • Olası sosyal riskleri, etkileri ve yükümlülükleri belirlemek adına yöre halkıyla ve ilgili kurumlarla sürekli iletişimde olacağımıza,
 • Faaliyetlerden dolayı, çalışanları ve halkı etkileme potansiyeli olan durum ve olayları belirleyerek, sağlık, güvenlik ve çevre acil durum müdahale ve kriz yönetim planları oluşturacağımıza,
 • Sürdürülebilir sosyal ve ekonomik gelişmeyi desteklemek amacıyla yöre halkı, resmi kurumlar, çalışanlar, alt yükleniciler ve diğer tüm paydaşlarla işbirliğini geliştireceğimize,
 • Temel insan hakları anlayışı çerçevesinde iletişim ve etkileşimde olduğumuz tüm paydaşlara saygılı olacağımıza,
 • Şikayetlerin zamanında, adil ve tutarlı olarak ele alınıp değerlendirileceğine,
 • Proje etki alanında bulunan kadın, çocuk ve diğer hassas grupların ihtiyaç, endişe ve isteklerini göz önünde bulunduracağımıza,
 • Madenin kapanışından sonra yöreye olumlu ve kalıcı miraslar bırakmak için yerel paydaşlarla beraber çalışacağımıza,
 • Paydaşlarımıza ve hissedarlarımıza değer yaratmak için halkla ilişkiler performansımızı düzenli olarak değerlendirileceğimize ve geliştireceğimize söz veriyoruz.